Prohlášení o rizicích ve vztahu k obchodům s devizami a CFD

Upozornění
_

Transakce s devizovými (forexovými) nástroji a kontrakty na vyrovnání rozdílů (CFD) jsou vysoce spekulativní a komplexní. Je s nimi taktéž spojeno extrémní riziko zejména kvůli pákovému efektu. Dle našich zkušeností přichází při obchodech s devizovými nástroji a CFD o peníze

zhruba 70 až 80%

retailových investorů. Ztráty jsou teoreticky neomezené.

Cílový investor
_

Devizové nástroje a CFD nejsou vhodné pro každého a obecně se hodí jen pro investory, kteří jsou schopni přijmout a zvládnout riziko ztráty nad rámec marže a chápou fungování i rizika spojená s pákovými obchody.

Exekuce příkazů (není zaručena nejvhodnější exekuce)
_

Banka je Vaší jedinou protistranou u všech transakcí s devizovými nástroji a CFD a při provádění Vašich příkazů není povinna usilovat o co nejlepší výsledek. Transakce se neprovádějí prostřednictvím burzy, mnohostranného obchodního systému či obdobné organizace. Banka jedná ve svém vlastním zájmu a nemá povinnost Vás chránit před ztrátami.

Příkazy stop-loss (dle definice na stránce banky či na platformách) mohou být provedeny za ceny výrazně horší, než si přejete. Vaše otevřené příkazy dále nemohou být zrušeny mimo obchodovací dny či mimo provozní dobu platforem.

Přečtěte si pozorně naše Zásady exekuce obchodů s devizami a CFD.

Pákový efekt
_

Transakce s devizovými nástroji a CFD mohou na jednou stranu nabízet příležitost výrazného zisku, zároveň však nesou vysoké riziko ztrát. Pákový efekt znásobuje veškeré zisky a ztráty na základě cenových pohybů podkladových finančních nástrojů. Drobné nepříznivé pohyby na podkladovém trhu mohou vyústit ve významné ztráty. Za některých okolností mohou ztráty překonat Vaši původní investici.

Pokud například můžete otevřít pozici EUR/USD ve výši 100'000 s pákou 10x, znamená to, že Vám stačí marže pouhých 10'000 EUR. Pokud EUR oslabí oproti USD o 1 %, přijdete o 1'000 EUR, tedy 10 % investované částky. Upozorňujeme, že pokud se hodnota podkladového finančního nástroje výrazně pohne nepříznivým směrem, můžete přijít o celou svou původní marži, a navíc může být požadováno, abyste vložili další prostředky k pokrytí ztrát.

Volatilita trhů
_

Devizové trhy a trhy CFD jsou extrémně volatilní. Pohyby na těchto trzích jsou nepředvídatelné. Mohou se na nich rovněž vyskytnout období snížené či dokonce nulové likvidity. Nízká likvidita může vést k velmi rychlým a hektickým cenovým pohybům, širším rozpětím a/nebo vyšší míře zamítnutí transakcí.

Fluktuace cen jsou často tak rychlé, že Vaše otevřené pozice mohou být likvidovány automaticky, aniž budete mít čas zvýšit marži.

O víkendu či obecně mimo dny obchodování může dojít k událostem, kvůli nimž mohou trhy otevřít s cenou výrazně odlišnou od ceny, s níž bylo obchodování uzavřeno. Mimo dny obchodování nelze provádět příkazy. To může vést k výrazným ztrátám.

Absence likvidity a potenciál neomezených ztrát s devizovými opcemi
_

Devizové opce jsou obecně vhodné jen pro investory s rozsáhlými znalostmi derivátových finančních produktů a zkušenostmi v této oblasti.

Devizové opce nelze snadno prodat či převést. Je možné, že je nebudete moci odprodat předčasně, případně tak budete moci učinit jen s výraznými ztrátami. Je možné, že budete zaznamenávat zisky či ztráty v kterémkoli okamžiku až do dne splatnosti opce. Pokud prodáváte devizové opce typu call, jsou Vaše potenciální ztráty neomezené.

 

Pečlivě si přečtěte naše Všeobecné obchodní podmínky, Zvláštní podmínky pro obchody s devizami a CFD a Prohlášení o rizicích ve vztahu k obchodům s devizami a CFD.