laptop_focus_office_business_header.jpg

FX Zdroje

Důležité Právní Informace

Swissquote nabízí na svých stránkách (dále jen „stránka“ či „stránky“) finanční informace a burzovní obchodní platformu a také různé bankovní a finanční služby. Přístup ke stránce a její používání upravují důležité právní informace (dále jen „podmínky“) uvedené v tomto dokumentu. Tyto podmínky jsou doplněny veškerými speciálními dohodami, které platí ve spojení se službou nebo produktem, jež nabízí Swissquote, a kde vy nebo váš zástupce (dále jen „vy“) jste smluvní stranou. V případě libovolného konfliktu však mají přednost ujednání obsažená v těchto speciálních dohodách.

Přístupem na stránku a jejím používáním dáváte najevo, že jste si přečetli podmínky, chápete je a jste srozuměni s tím, že je budete dodržovat. Dále souhlasíte s tím, že Swissquote může podmínky kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Pokud nesouhlasíte s podmínkami, nevstupujte na stránku a nijak ji nepoužívejte.

Místní omezení – poskytování přeshraničních služeb
Produkty a služby prezentované na této stránce jsou schváleny k prodeji ve Švýcarsku. Nejsou určeny pro žádnou osobu, která na základě své národnosti, místa podnikání, domicilu či z jiného důvodu podléhá právním ustanovením, jež zahraničním poskytovatelům finančních služeb zakazují provádět obchodní aktivity v těchto jurisdikcích či zakazují nebo omezují právnickým či fyzickým osobám přístup na stránky zahraničních poskytovatelů finančních služeb.

Obecně platí, že pokud Swissquote nemá oprávnění od dohledového orgánu jisté země, nesmí tam propagovat finanční a bankovní služby.

Swissquote konkrétně nemá oprávnění od dohledových orgánů USA, Kanady, Spojené království, Německa, Itálie, Francie, Ruská federace, Japonsko a Turecko. Tato stránka však může obsahovat informace, zejména o finančních službách a produktech nabízených Swissquote, jež mohou dohledové orgány výše uvedených zemí považovat za veřejnou nabídku finančních produktů či za oslovování osob s domicilem v dotčených zemích. Pokud máte domicil v jedné z uvedených zemí, potvrzujete, že na stránku vstupujete ze své vlastní iniciativy a že vás k tomu společnost Swissquote žádným způsobem nevyzvala.

Vlastnictví stránky
Tato stránka je výlučným majetkem Swissquote. Vlastnická práva Swissquote nebudou nikterak pozměněna libovolnou reprodukcí či používáním stránky.

Autorská práva a ochranné známky
Obsah a rozvržení stránky chrání copyright (všechna práva jsou vyhrazena) a jiná práva duševního vlastnictví, která patří společnosti Swissquote a poskytovatelům informací, s nimiž Swissquote spolupracuje (dále jen „externí poskytovatelé informací“).
Informace poskytované na stránce lze stahovat, tisknout či jinak reprodukovat – pro osobní, neobchodní účely –, jen pokud jsou zachovány poznámky o copyrightu a další zákonná označení vlastnictví. Libovolnou reprodukcí či kopírováním informací na stránce nezískáváte žádná práva. Veškerá práva si uchovává Swissquote. Je přísně zakázáno používat jinde než na stránce software či jiné nástroje, které jsou na ní k dispozici, či je jakkoli kopírovat.
Je přísně zakázáno vytvářet odkazy na tuto stránku, např. v podobě hyperlinků či hotlinků, vkládat ji do rámů a otevírat ji prostřednictvím hotlinků či rámů bez předchozího písemného souhlasu společnosti Swissquote.
Je zakázáno reprodukovat prvky této stránky, které podléhají autorským právům, jako celek či částečně, přenášet je elektronicky či jinak, upravovat je nebo je používat pro veřejné či obchodní účely bez předchozího písemného souhlasu Swissquote.

® Obchodními značkami Swissquote jsou zejména ® Swissquote, Swissquote Bank a logo M. Další textové a/nebo grafické prvky, které figurují na stránce a jsou používány k označení původu produktu či služby, mohou být obchodními značkami svých vlastníků, například obchodních partnerů společnosti Swissquote. Tyto obchodní značky nelze reprodukovat či používat bez předchozího souhlasu jejich vlastníků.

Copyright © 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc., Standard & Poor’s (dále jen „společnost S&P“) je divizí společnosti The McGraw-Hill Companies, Inc. Reprodukce libovolných informací z indexu S&P 500 INDEX v libovolné formě je zakázána, nedala-li k tomu souhlas společnost S&P. Vzhledem k možnosti chyb lidského faktoru či mechanických chyb, kterých se mohou dopustit zdroje společnosti S&P, ona sama či jiné subjekty, nezaručuje společnost S&P přesnost, vhodnost, úplnost či dostupnost žádných informací a neodpovídá za žádné chyby či opominutí či za výsledky získané díky jejich použití. NEEXISTUJÍ VÝSLOVNÉ ČI NEVÝSLOVNÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA ZÁRUKY PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. Společnost S&P v žádném případě neodpovídá za žádnou nepřímou, zvláštní či následnou škodu v souvislosti s tím, jak předplatitelé či jiné osoby použijí S&P 500 INDEX.

Dále platí podmínky, které jsou k dispozici na této stránce: http://www.djindexes.com/mdsidx/html/tandc/indexestandcs.html

Nabídka či poradenství
Veškeré údaje, zejména názory, matematické výsledky či technické analýzy zveřejněné na stránce, které vám jsou předány nebo které získáte prostřednictvím výběru a nástrojů pro tvorbu rozhodování, jež společnost Swissquote navrhne, jsou poskytovány pouze pro informaci A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ JE NELZE VYKLÁDAT JAKO NABÍDKU, RADU ČI DOPORUČENÍ, abyste koupili či prodali konkrétní cenný papír či se podíleli na libovolné transakci. Poskytnuté informace nelze rovněž vykládat jako rady libovolného typu, například fiskální či právní povahy.

Veškerá investiční rozhodnutí, která činíte, musejí být založena výlučně na vašem vlastním hodnocení vaší finanční situace a investičních cílů i na vaší osobní interpretaci dostupných informací, zejména názorů, matematických výsledků a technických analýz zveřejněných na stránce, které vám jsou předány nebo které získáte prostřednictvím výběru a nástrojů pro tvorbu rozhodování, jež Swissquote navrhne. Za tato rozhodnutí odpovídáte jen vy sami.

Investice do cenných papírů uvedených na stránce podléhají jistým rizikům. Cena cenných papírů může klesat i stoupat. Hodnotu cenných papírů mohou změnit také fluktuace měnových kurzů. Minulá výkonnost cenných papírů nemůže zaručit budoucí výkonnost. Je tedy možné, že se vám nevrátí částka, kterou jste investovali. DŮRAZNĚ VÁM DOPORUČUJEME, ABYSTE PŘED INVESTIČNÍM ROZHODNUTÍM VYHLEDALI ODBORNÉ PORADENSTVÍ.

Vyloučení odpovědnosti
Společnost Swissquote, její ředitelé, manažeři, zaměstnanci, agenti či společníci ani externí poskytovatelé informací, jejich ředitelé, manažeři, zaměstnanci, agenti či společníci nepřevezmou ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU ČI ŠKODU, ať již je přímá či nepřímá, vzniklá v důsledku přístupu na stránku či použití informací a služeb, které na ní jsou k dispozici, či jako důsledek nemožnosti získat přístup k libovolným informacím či službám, které jsou na stránce k dispozici, či k nemožnosti je použít.

Zejména výslovně uvádíme, že společnost Swissquote, její ředitelé, manažeři, zaměstnanci, agenti či společníci ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEODPOVÍDAJÍ ZA LIBOVOLNOU ZTRÁTU ČI ŠKODU v důsledku technických či jiných chyb, závad přenosu, přetížení systémů, problémů s používáním, odstávek služeb (zejména kvůli údržbě systému), libovolných zpoždění v přenosu informací, nekompatibility mezi stránkou a vašimi soubory a/nebo softwarem (zejména prohlížečem) a/nebo počítačem, špatného fungování, rušení, přenosu viru na váš počítač, neoprávněného přístupu (např. v důsledku hackingu či pirátství), úmyslného blokování telekomunikačních nástrojů či sítí (např. v důsledku útoků jako bombardování e-maily či odepření služby) či jiných selhání či nedostatků na straně poskytovatelů telekomunikačních či síťových služeb.

Prohlášení o záruce
Společnost Swissquote a externí poskytovatelé informací obzvlášť dbají na přípravu a aktuálnost poskytnutých dat. Nezaručují však výslovně ani nevýslovně kvalitu, relevanci, přesnost, úplnost, aktuálnost, dostupnost či zákonnost informací uvedených na stránce, které vám jsou předány nebo které získáte prostřednictvím výběru a nástrojů pro tvorbu rozhodování. Informace v reálném čase získáváme ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé, nemůžeme se však za ně zaručit.

Informace se navíc mohou kdykoli měnit bez předchozího upozornění.

Odkazy
Je možné, že kliknutím na jisté odkazy na stránce společnosti Swissquote tuto stránku opustíte. Společnost Swissquote nepřezkoumává stránky, na něž odkazuje, a nezaručuje výslovně ani nevýslovně kvalitu, relevanci, přesnost, úplnost, aktuálnost, dostupnost či zákonnost obsahu na těchto stránkách, ani nenese odpovědnost za produkty, služby, informace či jiný obsah, který tyto stránky nabízejí. Totéž platí pro stránky, které odkazují na stránky Swissquote.

Před vytvořením odkazu z externí stránky na stránku Swissquote je navíc vždy nutné získat písemný souhlas.

Významné zájmy
Je možné, že společnost Swissquote, její ředitelé, manažeři, zaměstnanci, agenti či společníci měli či mají obchodní vztahy či jiné kontakty se společnostmi, jejichž cenné papíry figurují na stránce. Dále je možné, že společnost Swissquote, její ředitelé, manažeři, zaměstnanci, agenti či společníci vlastnili či vlastní cenné papíry, které figurují na stránce.

Důvěrnost a šifrování
Upozorňujeme, že data, která si vyměňujete se společností Swissquote, jsou předávána prostřednictvím otevřených, veřejných sítí (jako je internet), které nepodléhají žádným kontrolám či prověřování. Přenášená data se mohou dostat za hranice Švýcarska, i pokud se vy i společnost Swissquote nacházíte ve Švýcarsku. Navíc platí, že i když jsou přenášená data zašifrována, nemusejí nutně zůstat zašifrována po celé trvání přenosu, ani nemusejí nutně být zašifrována na vaší straně. Je možné, že je někdo zachytí.

Tímto navíc prohlašujete, že berete na vědomí, že zákony platné ve vaší zemi mohou zakazovat či omezovat import, export či používání šifrovacích algoritmů. Společnost Swissquote v žádném případě neodpovídá za porušení opatření, která upravují import, export či používání šifrovacích algoritmů.

Dále upozorňujeme, že informace přenášené elektronicky, např. e-mailem či SMS, v zásadě nejsou šifrované a mohou být zachyceny.

Důvěrnost ve vztahu k uživatelským ID a heslům
Jste povinni uchovávat uživatelská ID, hesla a další způsoby identifikace v tajnosti. V zájmu toho nesmíte ukládat uživatelská ID, hesla či jiné způsoby identifikace v prohlížeči a musíte mazat veškeré dočasné soubory uložené v paměti cache i historii prohlížení. Nesete výlučnou odpovědnost, pokud tyto způsoby identifikace budou sděleny třetí straně či pokud je zjistí či zneužije, a také za veškeré ztráty a škody, které z toho vyplynou.

Berete na vědomí, že máte povinnost odhlásit se od identifikačních služeb, které nabízí společnost Swissquote, než odejdete od přístroje, na kterém používáte internet. To znamená, že musíte zavřít veškeré panely v prohlížeči, které stránku zobrazují.

Registrace a využití vašich aktivit na stránce
Upozorňujeme, že společnost Swissquote zaznamenává a analyzuje veškeré vaše aktivity na stránce pomocí cookies pro účel statistických studií (zejména sledování a analýza dat týkajících se procesu otevření účtu), zabezpečení, monitorování systému, řízení, marketingu a dodržování právních a regulačních povinností společnosti Swissquote. S ohledem na to jsou shromažďovány údaje jako IP adresa a zasílány třetím stranám, které společnost Swissquote zvolí. Takové třetí strany se mohou nacházet mimo Švýcarsko. Společnost Swissquote se zavazuje, že s těmito informacemi bude nakládat s využitím bezpečnostních opatření, která považuje za vhodná.

Soudní příslušnost
Výlučnou soudní příslušnost pro veškeré spory vyplývající z těchto podmínek a používání stránky či v souvislosti s nimi má soud ve švýcarském Glandu. Společnost Swissquote si přesto vyhrazuje právo zahájit proti vám řízení u příslušného soudu ve vašem domicilu či u jiného kompetentního úřadu.

Částečná neplatnost a volba práva
V případě, že některé ustanovení těchto podmínek bude absolutně neplatné, bude zrušeno či se jinak stane neplatným, není tím dotčena platnost ubývajících ustanovení. Ve všech dalších případech se podmínky i používání stránky řídí a vykládají výlučně podle švýcarského práva.

Průvodce forexovými produkty

Kompletní přehled všech FX a CFD produktů Swissquote s odpovídajícími obchodními podmínkymi.

Přečtěte si průvodce

Podmínky obchodování

Zakládáme si na férových cenách a obchodech. Všechny náklady jsou zahrnuty ve spreadech – žádné skryté poplatky.

Zjistěte víc

Prohlubování znalostí o devizových operacích

Potřebujete si osvěžit znalosti o forexu? V naší vzdělávací sekci zjistíte vše během chvilky!

Zjistěte víc